فهرست NCWNN1396
 

تاریخ های مهم

تاریخ های مهم:

زمان برگزاری:                                1و2 شهریور ماه 1396

- شروع ثبت نام و ارسال مقالات:             13 خرداد ماه 1396

- آخرین مهلت  ارسال مقالات:                10 مرداد ماه 1396

- اعلام نتایج داوری مقالات:                    15 مرداد ماه 1396

- آخرین مهلت ثبت نام:                        24 مرداد ماه 1396   حامیان همایش